dimarts, 15 de desembre del 2015

Nova campanya de documentació del fons del Museu de Gavà


Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2015, al Museu de Gavà s’ha efectuat una nova campanya de documentació del fons, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Els treballs han estat encarregats als arqueòlegs Pere Lluís Artigues, Conxita Ferrer i Daniel Alcubierre de l’empresa CODEX SCCL.

S’han documentat monedes d’èpoques ibèrica, romana, medieval i, sobretot, moderna, procedents d’excavacions al castell de Castelldefels, aquestes últimes encunyades sota els regnats de Felip IV, Lluís XIV, l’Arxiduc Carles d’Àustria i Felip V. També s’han documentat materials obtinguts amb excavacions efectuades al peu del poblat ibèric del Calamot de Gavà, entre els que destaquen un Kalathos de ceràmica pintada dels s. III-II aC, conservat pràcticament sencer, i ceràmiques d’importació itàlica de vernís negre de la mateixa època. Finalment, s’han documentat materials procedents de diferents campanyes d’excavacions efectuades als voltants de la rectoria de la parròquia de Sant Pere de Gavà (1989-1990, 1996-1997 i 2003), amb les que van ser descoberts materials romans, medievals i moderns. Entre els primers sobresurten fragments de marbre, alguns motllurats i un amb lletres gravades, i tesseles de mosaic de pedra i pasta vítrea de colors variats, que són materials constructius d’antigues edificacions de la zona residencial de la vil·la romana de Sant Pere de Gavà. També d’època romana són ceràmiques de taula importades i una moneda baix imperial. Entre els materials d’època medieval hi ha ceràmiques amb verd i manganès, valencianes en blau i també valencianes de reflex metàl·lic de l’anomenat “estilo malagueño”, totes elles del s. XIV, així com una moneda de plata. Per últim, a època moderna, s. XVII i XVIII, corresponen ceràmiques catalanes, entre elles una mesura de líquids amb l’escut de Barcelona gravat, com a garantia de la mesura, i una frontissa d’os segurament corresponent a la porta d’un armari.

Amb aquests treballs s’han realitzat fitxes de jaciment i campanya, i fitxes de materials especialment remarcables des del punt de vista científic o museístic, s’han fotografia tots ells i, per últim, s’ha informatitzat les fitxes efectuades. Gràcies a la documentació del fons del Museu coneixem millor la seva composició i disposem d’una eina de gestió bàsica per la seva conservació i explotació.